Privacybeleid

Salon Beau Visage hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Salon Beau Visage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:
-   Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy.
-   Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
-   Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw                  persoonsgegevens.
-   Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
-   Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
-   Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren. Onder Salon Beau Visage ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Salon Beau Visage verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Communicatie over de afspraak en/of uitnodigingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De overeengekomen afspraak.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Salon Beau Visage de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam.
- Tussenvoegsel.
- Achternaam.
- (Zakelijk) Telefoonnummer.
- (Zakelijk) E-mailadres.
- Intake formulier met diagnose van huid, nagels of haren en eventuele gezondheid gegevens.
- Producten die worden gebruikt tijdens de behandeling.
- Producten voor thuisgebruik.
- Voor- en na foto’s van de behandeling.
- Het afhandelen van de betaling.
verwerkt de hierboven genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:
De naam, het adres en het telefoonnummer worden gebruikt voor:
Aanleggen dossier nieuwe klant. Contant voor het maken, wijzigen of annuleren van een afspraak. Het reageren op een bestellen, (aan)vraag en/of boeking
Het e-mail adres word gebruikt voor:
Salon Beau Visage gebruikt de naam en het email adres om afspraken te bevestigen, afspraak herinneringen, afspraken te wijzigen, afspraken te annuleren, facturen versturen, feedback verzoeken, verjaardag mail, informatie toe te sturen over activiteiten en/of diensten van Salon Beau Visage. Een keer per maand word er een nieuwsbrief verzonden. Hiervoor is toestemming nodig. Afmelding voor deze mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar karin@salonbeauvisage.nl
De gezondheidsgegevens huiddiagnose nageldiagnose en haardiagnose worden gebruikt om deze in de voortgang van de behandelingen te monitoren. 
De informatie over product gebruik van de gegeven behandelingen wordt gebruikt om eventuele huidreacties na te gaan voor welk product er een overgevoeligheid bestaat.
De informatie over het thuis gebruik van de producten word gebruikt om op de hoogte te zijn van wat mijn klanten graag gebruiken qua producten.
De voor- en na foto’s van de behandelingen kunnen worden gebruikt voor publicatie of reclame doeleinde.
De betaling afhandeling word gebruikt omdat Salon Beau Visage wettelijk is verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
Uw persoonsgegevens worden door (Salon Beau Visage) opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
-  Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Aansluitend worden alle persoonsgegevens vernietigd. 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:
-  Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
-  Het verzorgen van de (financiële) administratie.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zou ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verstrek enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Salon Beau Visage bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
-   Alle personen die namens Salon Beau Visage van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-   Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
-   Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
-   Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
-   Ik test sten evalueer regelmatig mijn maatregelen.

 Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 Vragen
Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen en-/of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

Contactgegevens
Salon Beau Visage
Horsterweg 39 D
5811 AA
CASTENRAY
karin@salonbeauvisage.nl

LAAT JE VERWENNEN!

Liefs,  Karin

Adres

Salon Beau Visage

Horsterweg 39D

5811 AA Castenray

karin@salonbeauvisage.nl 

Tel: 0478 571 341

Openingstijden

Maandag

9:00u - 20:30u

Dinsdag

Gesloten

Woensdag

9:00u - 20:30u

Donderdag

9:00u - 17:00u

Vrijdag

9:00u - 17:00u

Zaterdag

Op afspraak

Contact

Velden met een * zijn verplicht